ولادت اطفال ایرانیان مقیم خارج از کشور به مامور کنسولی ایران در محل اقامت و اگر نباشد به نزدیک‌ترین ماموران کنسولی یا به سازمان ثبت احوال کشور اعلام شود.

در صورت عدم دریافت شناسنامه از سوی پدر در ازدواج‌های موقت، شناسنامه به نام خانوادگی مادر صادر می‌شود.

ماده ۱۶ قانون ثبت احوال در این خصوص این‌چنین تعیین تکلیف می‌نماید که:

اعلام و امضاء سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود:

  • پدر
  • مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام این وظیفه باشد.
  • مادر یا جد پدری که از طرف دادگاه به سمت ولایت انتخاب شده باشد.
  • وصی یا قیم یا امین.
  • اشخاصی که قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل می‌باشند.
  • متصدی یا نماینده مؤسسه‌ای که طفل به آنجا سپرده شده است.
  • صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال تمام به بالا باشد.

گرفتن شناسنامه برای فرزند

اولویت گرفتن شناسنامه با چه اشخاصی است؟

در مواردی که ازدواج موقت (صیغه موقت) ثبت نشده باشد، پدر و مادر ایرانی هر دو یا جد پدری باید برای دریافت شناسنامه فرزند خود به مراکز ثبت احوال مراجعه کنند.

اولویت دریافت شناسنامه برای نوزاد به ترتیب با پدر، جد پدری و مادر است. تشخیص پدر و مادر طفل متولد شده با دادگستری است.

در مورد اطفال حاصل از ازدواج موقت زوجه (مادر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند مجبور کند.

ثبت‌نام مادر در شناسنامه فرزند حاصل از ازدواج موقت به چه صورت است؟

درباره‌ ثبت‌نام مادر در شناسنامه‌ فرزند حاصل از ازدواج موقت (صیغه) در صورت مراجعه نکردن پدر، جهت دریافت شناسنامه طفل، طبق قانون در مواردی که پدر بچه‌ای مشخص نباشد، مادر وی می‌تواند با مراجعه به ثبت احوال با نام خود (مادر) برای طفل شناسنامه بگیرد. در این مورد به جای نام پدر، نامی فرضی گذاشته خواهد شد.

در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج موقت، مادر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده و اثبات واقعه نکاح که به تبع اثبات رابطه زوجیت، الحاق فرزند به پدر هم ثابت خواهد شد.

بنابراین مادر می‌تواند از طریق دادگاه، پدر را به گرفتن شناسنامه برای فرزند اجبار کند. این امر باعث تعلق کلیه حقوق مالی به چنین فرزندی خواهد شد.

اگر پدر طفلی فوت کند و وی جد پدری نیز نداشته باشد دادستان برای وی قیم تعیین می‌کند و در این مورد مادر برای قیمومیت فرزند ارجحیت دارد.

گرفتن شناسنامه