برگزاری سریع آزمون های الکترونیکی(آنلاین) لغو شده استان تهران
• کارآموزانی که در تاریخ های ۲۵ ، ۲۶ و ۳۰ /۰۵/ ۱۴۰۰ ، کارت ورود به جلسه آزمون آنلاین دریافت نموده اند و آزمون آنان با توجه به تعطیل رسمی (به خاطر شرایط کرونا) لغو شده است، حوزه بندی مجدد آزمون و صدور کارت ورود به جلسه برای این کارآموزان در استان تهران از تاریخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۱۴/۰۶/۱۴۰۰) انجام شده است.

• به منظور حفظ و رعایت نوبت کارآموزان و اجرای سریع آزمون آنلاین، آزمون های لغو شده شهر تهران ، صرفا”در مرکز سنجش برگزار می شود. بنابراین چنانچه برای کارآموزان دو کارت با محل آزمون متفاوت(مرکز شماره ۴ یا مرکز ۸ و مرکز ۵) صادر گردیده ،کارت ورود به جلسه ای که برای مرکز سنجش به آدرس: میدان بهمن، روبروی بیمارستان امیرالمومنین،جنب پارک سردار جنگل ، مجتمع سنجش شهید مروتی(مرکز ۵) صادر شده است صحیح می باشد. کارآموزان در تاریخ قید شده درکارت ورود به جلسه، به مرکز سنجش مراجعه نمایند.

• در شهرستان های استان تهران(بهارستان، اسلامشهر، شهریار،رباط کریم، پاکدشت،پیشوا، ورامین، قرچک، شهرری و پردیس)
حوزه بندی مجدد آزمون های لغو شده تاریخ های ۲۵ ، ۲۶ و ۳۰ /۰۵/ ۱۴۰۰ و صدور کارت ورود به جلسه برای این کارآموزان در محل شهرستان، از تاریخ ۰۳/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۱۴/۰۶/۱۴۰۰) انجام شده است. کارآموزان در تاریخ قید شده در کارت ورود به جلسه، به حوزه های آزمون شهرستان های مذکور مراجعه نمایند.
• در صورت بروز هر گونه مشکل در دریافت کارت ورود به جلسه آزمون یا برگزاری آزمون های لغو شده ، به شماره همراه ۰۹۱۲۷۰۸۱۱۷۶ پیام دهید.