زن از زبان سردبیر (قسمت نهم) ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

زن از زبان سردبیر (قسمت نهم)

زن از زبان سردبیر (قسمت نهم) دکتر اسداله معظمی‌گودرزی «به نقل از دایرۀ‌المعارف زن ایرانی»   در بیان شاعرانه و استعاری گاهان (مثلاً یسن ۴۴، بند ۳) گاهی هرمزد، پدر خوانده می‌شود؛ پدر راستی و اندیشة نیک است و در یسن ۴۵، بند ۴ سپندارمذ دختر نیک‌کنش اوست. صفاتی که پرتو ذات اویند ـ بعداً […]

بایگانی‌های یادداشت سردبیر - آرایشگاه خبر
زن از زبان سردبیر (قسمت پنجم) ۲۰ دی ۱۴۰۱

زن از زبان سردبیر (قسمت پنجم)

زن از زبان سردبیر (قسمت پنجم) دکتر اسداله معظمی‌گودرزی «به نقل از دایرۀ‌المعارف زن ایرانی» ویل دورانت معتقد است که در تمام تاریخ، حتی یک نمونه نمی‌توان یافت که اجتماعی از مرد خواسته باشد که تا موقع ازدواج عفت خود را حفظ کند و در هیچ‌یک از زبانهای عالم نمی‌توان لغتی یافت که در معنی […]

زن از زبان سردبیر (قسمت چهارم) ۱۳ دی ۱۴۰۱

زن از زبان سردبیر (قسمت چهارم)

دکتر اسداله معظمی‌گودرزی «به نقل از دایرۀ‌المعارف زن ایرانی» مردسالاری. با اینکه زن توانست برتری و سروری خود را در طی اعصار در جامعه های ابتدائی بشر محفوظ بدارد، اما این امر نتوانست همیشگی باشد و اندک‌اندک پس از یک دورة تساوی و همسانی در قدرت، عصر مردسالاری (= پدرشاهی) فرارسید. به گزارش ویل دورانت، […]

زن از زبان سردبیر (قسمت سوم) ۰۵ دی ۱۴۰۱

زن از زبان سردبیر (قسمت سوم)

دکتر اسداله معظمی‌گودرزی «به نقل از دایرۀ‌المعارف زن ایرانی» دوران زن‌سالاری. با برتریهایی که زن در مسائل اقتصادی، خانوادگی و پرورشی، اجتماعی و سیاسی بدست آورد، دوره‌ای نوین در زندگی بشر آغاز شد که به عصر زن‌سالاری (= مادر شاهی) مشهور است و این به دنبال دوره‌ای است که زن و مرد، یکسان از مواهب […]

زن از زبان سردبیر (قسمت دوم) ۲۳ آذر ۱۴۰۱

زن از زبان سردبیر (قسمت دوم)

دکتر اسداله معظمی‌گودرزی «به نقل از دایرۀ‌المعارف زن ایرانی» می‌توان اطمینان داشت که انسان در آغاز تک‌همسر گزین بوده و هرج و مرج جنسی وجود نداشته است. رابطۀ خواهر و برادر صمیمانه‌تر از رابطۀ زن و شوهر بوده است و به همین دلیل زن با برادر خود احساس تعلق و الفت بیشتری داشت و شوهر […]

زن از زبان سردبیر (قسمت نخست) ۲۳ آذر ۱۴۰۱

زن از زبان سردبیر (قسمت نخست)

جغرافیای تاریخی ـ فرهنگی. شیوه‌های زندگی و چگونگی تولید مادی و معنوی بشر ازجمله عوامل بنیادی شکل‌گیری فرهنگ است و این امر در روزگاران دورتر که هنوز صنعت و تکنولوژی سلطه نیافته بود، چشمگیرتر می‌نمود، ازاین‌رو نخستین هسته‌های نظام هر جامعه‌ای را باید کمابیش در نحوة ارتباط آن جامعه با طبیعت جست‌وجو کرد. بدین اعتبار، […]