خط عمودی بپوشیم یا افقی؟
خط عمودی بپوشیم یا افقی؟
خطوط همواره دارای انرژی هستند و بنا به عمودی و افقی بودن حس های متفاوتی منتقل می کنند تاثیر حس خطوط در لباس با نحوه فرم دهی به اندام ادغام شده و به شما کمک می کند تا متفاوت دیده شوید.

 

 

 

 

 

خط عمودی با مفهوم ایستادگی و استواری از، قدرت، استقامت، توازن واتکاء به نفس برخوردار است. این خط دید را به بالا می کشاند و دلالت بر بلندی دارد ولاغر کننده است. و به لباس وقار و تناسب می دهد. اگر این خط در بالا باریک و در پائین پهن باشد بلند تر و کشیده تر به نظر می رسد زیرا در این گونه اشکال، دید ادامه دار و ممتد می شود مانند اشکال مخروطی و یا موازی. خطوط عمودی اگر به تعداد محدود باشد به لاغرتر نشان دادن کمک میکند و اگر تعداد خطوط همراه با زخامت آن بیشتر شود عکس این قضیه عمل می کند.

خط افقی نشان دهنده آرامش وسکون است. ملایمت، استراحت از شاخصه های این خط است. خطی است دور از هیجان واضطراب و خصوصیاتش برعکس خط عمود است . دلالت بر پهنا دارد و چاق کننده است در صورتی که لاغر ها از آن استفاده کنند پر تر و تپل تر دیده می شوند.

اگر خط افقی به صورت فاصله دار در لباس استفاده شود قد را کوتاه تر و شخص را لاغر تر نشان می دهد.